Рідкі стартові добрива Квантум-ДІАФАН – «стрибок» до високого врожаю Вашої культури!

Спеціалісти науково-дослідного і агрономічного відділів НВК «Квадрат»:

Полянчиков Сергій, Логінова Ірина, Капітанська Ольга, Анишин Сергій, Ковбель Анатолій, Побережник Володимир, Жмуденко Володимир, Савенко Дмитро, Лукашин Роман, Сахаров Микола, Лагно Олексій, Шайгородський Микола, Умаров Максим

Науково-виробнича компанія «Квадрат», маючи в Україні найбільш тривалий досвід виробництва рідких стартових добрив (РСД), щорічно аналізуючи результати та досвід їх використання, готова поділитись своїми висновками щодо переваг і умов ефективного використання рідких стартових добрив Квантум-ДІАФАН.

Узагальнюючи наш широкий досвід з використання рідких стартових добрив Квантум-ДІАФАН, ми виділили ТОП 10 ПЕРЕВАГ, на які слід зважати під час запровадження технології ін-фуроу (in-furrow) в господарстві. Їхнє значення може відрізнятися в кожному з господарств та залежить від конкретних ґрунтово-кліматичних і господарсько-організаційних умов.

ПЕРЕВАГА 1. Найперше і найголовніше призначення РСД полягає у вирішенні специфічних проблем живлення, з якими рослини стикаються на початку вегетації.

Найчастішою у цей час проблемою є неможливість ефективно поглинати фосфор з ґрунту із-за низьких температур, що проявляється у вигляді т.з. «фосфорної ями» – дефіциту фосфору, що виявляється за антоціановим забарвленням листків. Причому, потрапити у цю «яму» рослини можуть навіть за достатнього вмісту доступного фосфору в ґрунті. Саме тому такий дефіцит фосфору називають «спровокованим», оскільки причиною є неможливість рослин засвоювати резерви ґрунту.

Рис. 1. Ефективність рідкого стартового добрива Квантум-ДІАФАН у подоланні «фосфорної ями» на початку вегетації кукурудзи (Полтавська обл., 2020)

Крім того, рідкі стартові добрива Квантум-ДІАФАН зменшують негативний вплив нерегулярних (випадкових) стресів на полі, які можуть стати причиною зниження врожаю. РСД при цьому сприяють рівномірності сходів, швидкому початковому росту рослин і, у подальшому, одночасному входженню рослин у фази росту і розвитку. Зрозуміло, що це позитивно відображається на ефективному контролі бур’янів і захисті рослин, рівномірності достигання і строках збирання врожаю.

Також ми відмітили, що внесення РСД часто призводить до збільшення густоти стояння рослин на полі: на 3-7% порівняно з ділянками без поп-ап добрива. Потенційно це дає можливість зменшити витрати на насіння.

 

ПЕРЕВАГА 2. Кращий ріст і розвиток кореневої системи.

Проведені нами численні польові і вегетаційні дослідження вказують, що поп-ап (pop-up) внесення добрива Квантум-ДІАФАН сприяє формуванню більш розгалуженої і потужної кореневої системи. Огляд і вимірювання коренів у переважній більшості випадків давали можливість впевнитись у високій ефективності Квантум-ДІАФАН на різних культурах.

А покращений розвиток кореневої системи, очевидно, означає кращий доступ рослини до елементів живлення і – що все більш актуально – до вологи. Проведені нами аналізи рослин свідчать про краще поглинання не лише фосфору, а і інших елементів.

Рис. 2. Ефективність поп-ап внесення РСД Квантум-ДІАФАН на ріпаку озимому (Вінницька обл., 2019)

ПЕРЕВАГА 3. Приріст врожайності.

Хоча рідкі стартові добрива є лише однією з ланок у живленні рослин, за правильно побудованої системи удобрення і дотримання інших умов технології вирощування культури, добрива Квантум-ДІАФАН дозволяють отримати в середньому 5-10% приросту врожайності, а за певних умов навіть 15-18%.

Головну роль тут відіграє те, наскільки рідкі стартові добрива змогли нівелювати дію лімітуючого врожай фактору. Найвища ефективність від внесення досягається за умов проростання і початкового росту рослин за несприятливих абіотичних умов, а також коли насіння і ґрунт неспроможні забезпечити проростки у тому чи іншому елементі живлення.

Крім того, підвищення врожайності від внесення рідких стартових добрив слід очікувати за оптимізації інших елементів технології вирощування рослин: відсутність бур’янів у критичний для культури період, забезпечення нормального живлення рослин упродовж усього періоду вегетації, ефективний контроль шкідників і хвороб, тощо. Потрібно усвідомлювати, що технологія ін-фуроу не є самостійною, а лише однією ланкою, хоча і дуже важливою, у цілісній інтенсивній технології вирощування будь-якої культури.

 

ПЕРЕВАГА 4. Підвищення ефективності та можливість зменшення норм основного добрива.

Ситуація на ринку мінеральних добрив в Україні вказує на те, що витрати на добрива залишаються однією із основних статей витрат у технології вирощування усіх культур. Висока ціна на добрива спонукає аграріїв знижувати норми внесення добрив.

Рідкі стартові добрива Квантум-ДІАФАН змінюють стратегії удобрення культур. Залежно від умов, РСД можуть бути навіть єдиним способом внесення фосфору, або доповненням до основного удобрення культури. При цьому, можливе зменшення норм внесення основного добрива без втрати агрономічної ефективності.

Згідно наших багаторічних даних, введення Квантум-ДІАФАН в систему удобрення різних культур на доданок до основного удобрення гранульованими добривами, в середньому сприяло підвищенню врожайності у межах 4-8%, а у ряді дослідів приріст сягав навіть 12-15%, що визначається як ґрунтовими, так і погодними умовами.

Згідно наших спостережень, Квантум-Діафан дає найбільш прогнозований результат і може бути єдиним строком внесення фосфору за середнього вмісту доступного фосфору в ґрунті.

За достатнього запасу вологи в ґрунті на момент посіву, найкращим варіантом буде поєднане внесення під час посіву РСД (поп-ап) + гранульованого/рідкого добрива (5 на 5). При чому, за таких умов норма внесення добрива за схемою 5 на 5 може бути зменшена в 2 рази без втрати ефективності. За посушливих умов внесення лише Квантум-ДІАФАН може давати подібний результат.

За низького агрофону і низького вмісту рухомого фосфору в ґрунті, стартовий ефект від Діафану, як правило, кращий, але нестача елементів живлення у наступні фази росту і розвитку рослин може знівелювати гарний старт. Тому використання РСД повинно бути частиною повноцінної системи удобрення культур.

На ґрунтах, високо забезпечених фосфором, за дуже високого агрофону та за інтенсивного внесення основного добрива, приріст врожайності від Квантум-ДІАФАН найбільш ймовірний за наявності супутніх факторів: раннього посіву, низьких температур ґрунту, прояву «синдрому пару» тощо. За таких умов Квантум-ДІАФАН слід розглядати як страховий захід проти несприятливих умов на початку вегетації. Найбільша ймовірність відклику на внесення РСД буде за ранніх посівів ярих культур та пізніх посівів озимини.

Рис. 3. Порівняльна ефективність внесення основного гранульованого добрива і рідкого стартового Квантум-ДІАФАН (Кіровоградська обл., 2020)

ПЕРЕВАГА 5. Альтернатива припосівному внесенню традиційних гранульованих добрив.

У значно нижчій нормі внесення, Квантум-ДІАФАН дозволяє отримати рівну або вищу врожайність, порівняно із значно більшими нормами гранульованих добрив, внесених під час посіву. Особливо яскраво це проявляється за нестачі вологи на початку вегетації, що негативно позначається на розчиненні гранульованих добрив.

Рис. 4. Ефективність рідкого стартового добрива Квантум-ДІАФАН порівняно з гранульованим добривом (Дніпропетровська обл., 2020)

У наших багаторічних дослідах, це дозволяє істотно підвищити економічну ефективність використання добрив, збільшуючи умовно-чистий прибуток і рентабельність виробництва.

 

ПЕРЕВАГА 6. Поєднання з азотними добривами або підвищення ефективності азоту.

Оскільки азот є основним фактором, що визначає продуктивність усіх культур, сучасні технології націлені на збільшення коефіцієнту використання азоту з добрив. Рідкі стартові добрива, покращуючи загальний розвиток рослин, сприяють зростанню ефективності внесених азотних добрив.

Крім того, додавання до КАС добрива Квантум-ДІАФАН за проведення кореневого підживлення кукурудзи э перспективним напрямком, здатним підвищити ефективність нижчих норм КАС.

Рис. 5. Вплив технології in-furrow на розвиток кореневої системи і ефективність азотного добрива (Сумська обл., 2019)

ПЕРЕВАГА 7. Підвищення економічної ефективності внесення добрив.

Одним із головних критеріїв оцінки ефективності рідких стартових добрив є показник повернення інвестицій (ROI, Return on investment), отриманий за їх використання, а не лише рівень врожайності, оскільки варіант з найвищим рівнем врожаю не завжди тотожний вищому прибутку.

Розраховуючи економічну ефективність від застосування рідких стартових добрив, потрібно зважати на економію часу і праці під час роботи з рідкими добривами взагалі.

Приріст в розмірі всього 0,5-1 ц/га соняшнику і 1,5-2 ц/га кукурудзи здані повністю покрити витрати на застосування рідких стартових добрив. При цьому середній приріст від внесення Квантум-ДІАФАН становить в середньому 2-4 ц/га і 4-8 ц/га відповідно.

ПЕРЕВАГА 8. Можливість попередження та подолання дефіциту чи нестачі мікроелементів.

 Недостатній вміст мікроелементів в ґрунті і насінні здатний негативно позначитись на здоров’ї молодих рослин. Додавання мікроелементів у рідкі стартові добрива Квантум-ДІАФАН дозволяє подолати можливий дефіцит та зменшити витрати на застосування мікроелементів упродовж періоду вегетації.

В першу чергу, увагу виробників привертає цинк. І це стосується не лише кукурудзи, адже, цинк необхідний для нормального проростання усіх культур. А низька забезпеченість ґрунтів України цинком часто не дозволяє насінню нагромадити достатню кількість цього мікроелементу.

Наші дослідження вказують на високу ефективність внесення повністю хелатованого добрива Квантум ХЕЛАТ ЦИНКУ 117 EDTA у складі рідких стартових добрив Квантум-ДІАФАН. Найвищої врожайності кукурудзи зазвичай досягають за поєднаного стартового і позакореневого внесення цинку.

На високому агрофоні за середнього і високого вмісту рухомого цинку в ґрунті (або за внесення його у основне удобрення), доцільно використовувати нижчі норми цинку з РСД, та додатково проводити позакореневі підживлення цинковими добривами у фазу 8-9 листків.

На ґрунтах з низьким вмістом рухомого цинку та за відсутності внесення цинку з основним добривом, ефективною практикою є внесення середніх і підвищених норм цинку разом з рідким стартовим добривом за технологією ін-фуроу, а також проведення двох позакореневих підживлень цинковими добривами у фазу 4-5 листків і 8-9 листків.

Внесення бору з рідким стартовим добривом Квантум-ДІАФАН слід розглядати лише як стартовий ефект на малозабезпечених ґрунтах. Мова йде не про компенсацію виносу, а про покращення початкового росту рослин. На ефективність бору з РСД великий вплив чинить забезпеченість ґрунту бором.

На бідних ґрунтах ефективність стартового бору вища, ніж на забезпечених. На легких ґрунтах бор як мобільний елемент може вимиватись із зони насіння опадами, і на момент проростання рослини можуть відчувати нестачу – за таких умов невеликої норми бору достатньо для стартового ефекту.

ПЕРЕВАГА 9. Можливість внесення мікробних і немікробних біостимуляторів у ґрунт.

Лабораторними дослідженнями було встановлено, що складові добрива Квантум-ДІАФАН не чинять негативного впливу на різні групи мікроорганізмів, що входять до складу мікробних препаратів, зберігаючи їх чисельність і життєздатність.

Численні польові досліди довели, що ефективність стартового внесення Квантум-ДІАФАН підвищується за додавання мікробних біостимуляторів. Найкращих результатів було досягнуто за використання препаратів фосфатмобілізуючих бактерій і мікоризи, які здатні покращити умови фосфорного живлення рослин після використання резервів поп-ап добрива. Середній приріст врожайності від додавання мікробних біостимуляторів до РСД становив 4-6%

Перспективним заходом є інокуляція бобових культур безпосередньо під час посіву, що дозволяє поєднати речовини, що можуть згубно вплинути на бактерії, шляхом розведення їх у просторі і часі (обробка насіння + внесення ін-фуроу).

Важливою перевагою внесення мікробних біостимуляторів за технологією ін-фуроу є можливість уникнути травмування насіння, яке має місце під час інокулювання, а також порушення заводського протруйника.

Крім мікробних, дуже перспективним є додавання до Квантум-ДІАФАН немікробних біостимуляторів. Наші дослідження довели високу ефективність сумісного внесення препарату на основі екстракту морських водоростей – Квантум-СІАМІН.

Рис. 6. Вплив сумісного застосування РСД Квантум-ДІАФАН з немікробним біостимулятором Квантум-СІАМІН (Київська обл, 2019)

ПЕРЕВАГА 10. Створення навколо насіння «зони, вільної від шкідників і патогенів», шляхом додавання до стартових добрив інсектицидів, фунгіцидів і нематоцидів.

Особливо актуальним є цей захід під час раннього посіву, коли збільшується час від посіву до проростання.

На ринку США широко розповсюджені спеціальні формуляції інсектицидів і фунгіцидів, склад яких спеціально розроблений з метою забезпечення сумісності з рідкими добривами – LFR (liquid fertilizer ready). Це вказує на широкомасштабне застосування рідких стартових добрив як таких, так і о сумісному застосуванні з ними пестицидів.

У наших виробничих дослідах було доведено ефективність додавання інсектицидів для контролю личинок діабротики у посівах кукурудзи і, як наслідок, зниження ступеня ушкодження кореневої системи рослин. Щодо найбільш перспективних діючих речовин інсектицидів, це питання потребує подальших досліджень.

 

Крім зазначених переваг, ми відмічали пришвидшення дозрівання (навіть декілька днів можуть зсувати строки збирання на більш сприятливі за погодними умовами), зменшення вологості зерна (із відповідним врахуванням економії на досушування), підвищення стійкості до післядії гербіцидів, внесених у сівозміні тощо.

На сьогодні технології IN-FURROW та POP-UP стрімко розвиваються та набувають широкого застосування як в Україні, так і в усьому світі, оскільки сприяють підвищенню агрономічної та економічної ефективності агровиробництва. НВК «Квадрат» є лідером з розвитку цих технологій в Україні.

(С) НВК “Квадрат”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *