Успішна технологія стартового живлення від компанії «Квадрат»

Ірина Логінова, к.с.-г.н., консультант з живлення рослин
Сергій Полянчиков, директор з розвитку
НВК «Квадрат»

Рідкі стартові добрива (РСД) все міцніше входять у технологію вирощування основних культур в Україні. Тема припосівного внесення рідких добрив постійно обговорюється як на різних заходах, так і у соцмережах, що вказує на зростання інтересу серед агровиробників.

Це обумовлено тим, що на старті рідка форма добрив, як правило, має істотні переваги порівняно з гранульованою, оскільки не потребує етапу розчинення у ґрунтовій вологі, якої дуже часто саме у цей час не вистачає. Таким чином, елементи живлення з рідких добрив відразу знаходяться у повністю доступній формі і можуть споживатись рослинами.

Упродовж вегетаційного періоду рослини весь час підлягають впливу негативних стресових факторів, які обмежують кінцеву врожайність. І з першим стресом вони стикаються відразу після проростання. Це обумовлено як зовнішніми факторами (температура, вологість ґрунту), так і умовами підготовки насіння (якість, вміст елементів живлення, умови збирання і сушіння) та генетичними особливостями сорту/гібриду (характер розвитку кореневої системи, толерантність до стресів тощо).

Стартові добрива, внесені у насіннєве ложе (поп-ап добрива) покликані до певної міри нівелювати негативний вплив стресових факторів на початку вегетації рослин. Таким чином, усі рослини на полі мають однаковий шанс на отримання доступних елементів живлення незалежно від строкатості родючості грунту, мікро- і мезорельєфу, вологості тощо. Фахівці з вирощування кукурудзи говорять про те, що для отримання високої врожайності необхідно намагатись, щоб усі рослини на полі зійшли одночасно (за ідеальний проміжок приймається 6-12 годин, за оптимальний – принаймні 24 години).

Проте, потрібно пам’ятати, що стартові добрива задають рослинам правильну «траекторію руху». Але підтримка цієї траєкторії залежить від того, наскільки досвід агронома дозволив йому врахувати усі інші врожайутворюючі фактори (і не лише живлення рослин).

Компанія НВК «Квадрат» залишається піонером українського ринку рідких стартових добрив. Вже упродовж 6 років ми пропонуємо преміальні стартові добрива марки Діафан. Аналізуючи отриманий досвід, ми постійно вдосконалюємо склад наших рідких стартових добрив, щоб якнайкраще врахувати потреби молодих рослин і дозволити рослині якнайповніше реалізувати свій генетичний потенціал.

Принциповою відмінністю рідких стартових добрив Діафан від інших є висока якість, що дозволяє максимально безпечно вносити їх у контакті з насінням, а також дозволяє змішувати з інсектицидами, фунгіцидами, мікробними препаратами і біостимуляторами без втрати фізичних якостей розчину і активності компонентів.

В результаті аналізу власних напрацювань і польових спостережень, а також керуючись світовими тенденціями і розробками у технологіях стартового живлення, компанія «Квадрат» у 2019 році почала випуск нового для українського ринку покоління стартових поп-ап добрив з унікальною технологією ACTion.

Унікальний набір природних рослинних метаболітів та біологічноактивних речовин в основі ACTion мають прямий стимулюючий ефект на рослину, через активацію росту кореневої системи та ґрунтової мікрофлори, а також через підвищення мобілізації елементів живлення з грунтуі їх доступності через зміни в хімічних і біологічних процесах в ризосфері.

Створена технологія ACTion (Active Carbon Technology) виводить стартове живлення рослин на якісно новий рівень: пропонується не лише забезпечення рослин необхідними для початкового росту елементами живлення, але і створення сприятливих умов для налагодження взаємодії між коренями рослин і ризосферою.

Технологія базується на концепції ризосферного менеджменту (управління ризосферою рослини), яка полягає в максимізації ефективності кореневих процесів, в підвищенні коефіцієнта використання елементів живлення рослинами, а не в збільшенні норм внесення хімічних добрив. Добрива за даною технологією показують вищу ефективність в порівнянні з іншими рідкими добривами внесеними при посіві (рис.1).

Напрацювавши значний досвід з використання рідких стартових добрив Діафан у різних природно-кліматичних зонах України, на сьогодні ми вже маємо можливість робити певні узагальнення, які допомагають нам підбирати найбільш ефективні технології стартового живлення, керуючись умовами конкретного господарства.

Рідке стартове добриво Квантум Діафан дозволяє нівелювати т.з. «фосфорну яму» на початку вегетації, причиною якої є неможливість рослин ефективно поглинати фосфор з ґрунту за низьких температур. Добриво Квантум Діафан містить фосфор у доступній ортофосфатній формі, а розташування добрива поблизу насіння дозволяє рослинам ефективно поглинати фосфор навіть за несприятливих абіотичних умов.

Внесення РСД Квантум Діафан є економічно виправданим заходом. Застосування припосівного фосфору дозволяє знизити норму основного добрива, що вноситься у гранульованому вигляді до посіву або під час посіву за схемою «5 на 5», без зниження врожайності. Або ж підвищити ефективність внесених гранульованих NPK без зниження норми останніх.

Припосівне внесення добрива Квантум Діафан виявляє дуже високу ефективність за умов, коли у технології вирощування культур не заплановано іншого внесення фосфорних добрив. У більшості проведених експериментів було отримано приріст врожаю в середньому 10-15%. Проте, ґрунтово-кліматичні і господарсько-організаційні умови конкретного господарства чинять дуже сильний вплив на прояв ефективності стартового внесення РСД Квантум Діафан.

Просуваючи технологію IN-FURROW в Україні, компанія «Квадрат» має напрацювання сумісного внесення рідких стартових добрив та інших компонентів: мікроелементів, біостимуляторів, інсектицидів і мікробних препаратів.

Внесення мікроелементів за технологією In-Furrow під час посіву дозволяє компенсувати частину виносу і забезпечити нормальний початковий ріст рослин. На початку вегетації рослини потребують не лише макро-, але і мікроелементів, проте їх джерела з насіння і грунту не завжди здатні задовольнити потребу.

Нами проведені численні дослідження сумісного внесення рідкого стартового добрива Діафан і цинку під кукурудзу. Головною умовою тут є сумісність: цинк повинен бути у повністю хелатованій  формі. Спеціально для цього наша компанія випускає рідкі добрива Квантум ХЕЛАТ ЦИНКУ 117 EDTA (Zn).

Щодо результатів, то потрібно сказати, що у більшості випадків сумісне внесення Діафану і цинку позитивно впливало на розвиток рослин і врожайність кукурудзи. За певних ґрунтових умов більш ефективним виявлялось внесення цинку у два строки: під час посіву з Діафаном та у позакореневе підживлення у критичну фазу.

Як джерело бору для внесення разом з Діафаном під соняшник випробовували препарат на основі боретаноламіну – Квантум БОР КЛАСИК (B). Враховуючи високий поріг токсичності борних добрив безпечною та ефективною при внесені сумісно з Діафан є норма 0,5 л/га. Найкращий результат отримано при комбінованому внесенні бору IN-FURROW та фоліарно у критичні фази росту і розвитку соняшнику.

Біостимулятори дозволяють підвищити ефективність рідких стартових добрив, позитивно впливаючи як на проростки, так і на ризосферну мікрофлору. Упродовж трьох років нами була вивчена ефективність сумісного застосування Діафану і біостимулятора на основі екстракту водоростей – Квантум СіАмін. Використання цієї технології дозволило отримати прирости врожайності кукурудзи і соняшнику на рівні близько 10%.

Ми припускаємо, що найвищу ефективність таке поєднання має у випадку застосування як джерела азоту аміачних, амідних і амонійних добрив, а також за надмірних опадів на початку вегетації в результаті промивання нітратного азоту по профілю ґрунту. Адже, відомо, що амонійне живлення рослин уповільнює транспорт цитокінінів в рослині.

Результати численних досліджень вказують на високу ефективність внесення мікробних препаратів у складі РСД. Нами були випробувані різні препарати на основі фосфатмобілізуючих бактерій, вільноживучих азотфіксаторів, бактерій-мобілізаторів калію, ризосферних мікроорганізмів і мікоризоутворюючих грибів. Висока чистота і якість добрива Діафан дозволяє зберігати активність мікроорганізмів під час змішування. Дані досліди вказують високу ефективність. По-перше, рідкі стартові добрива можна розглядати носіями для мікробних препаратів, що істотно полегшує технологію їх внесення. По-друге, наявність елементів живлення у легкодоступній формі та у невеликій дозі покращує розвиток мікроорганізмів і сприяє їх активізації у ризосфері.

Крім того, технологія ACTion, застосована під час виробництва рідких стартових добрив Діафан, сама по собі сприяє налагодженню взаємодії між коренями рослин і ризосферою. Комплекс ACTion за своєю біологічною активністю має аналогічну дію з кореневими ексудатами рослин, що стимулюють ризосферні процеси.

Цікавим є досвід латиноамериканських фермерів, які проводять інокуляцію насіння сої симбіотичними азотфіксаторами саме шляхом додавання останніх у рідкі стартові добрива. У мікробіологічних дослідженнях нашими партнерами були проведені тести на сумісність, які показали відсутність негативного впливу Діафану на життєздатність бульбочкових бактерій. Ми впевнені, що технологія інокуляції насіння бобових культур у борозні із застосуванням РСД має великі перспективи і в Україні.

Дуже цікаві результати ми отримали з внесення інсектицидів разом із рідким стартовим добривом Діафан. Зокрема, вивчали ефективність інсектицидів для боротьби із діабротикою – все більш загрозливим шкідником кукурудзи. Такий спосіб внесення рідких інсектицидів є досить популярним серед фермерів США через оптимальний строк внесення і зручність у роботі. Адже, обробка насіння інсектицидами часто виявляється неефективною за підвищення популяції личинок.

Попередні дослідження вказують, що внесенні інсектицидів з Діафаном дозволяло контролювати личинки діабротики в ґрунті і, як наслідок, ступеня ушкодження кореневої системи кукурудзи. Проте, визначальну роль у цьому заході відіграє підбір препарату (діючої речовини) самого інсектициду.

Таким чином, компанія «Квадрат» має значний напрацьований досвід з впровадження технології IN-FURROW в Україні. Наші спеціалісти завжди готові допомогти Вам у впровадженні цієї технології у Вашому господарстві: починаючи з переобладнання Ваших сівалок і закінчуючи готовими технологічними рішеннями з удобрення Ваших культур.

Опубліковано у журналі «Агроном» (лютий 2020)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *